Zásady zpracování osobních údajů

Společnost REBA Reality, s.r.o. se sídlem Dr. Engla 1061/6, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 09944923, vedené u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 40389 (dále jen „REBA Reality“), se kterou uzavřel subjekt údajů smluvní vztah (dále jen „Správce“).Základní informace o správci

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Správce zpracovává osobní údaje pouze stanoveným účelem, v dále uvedeném rozsahu, po dobu uvedenou v uzavřených smlouvách či v příslušných právních předpisech.

Správce zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, pro účely realizace obchodního vztahu mezi správcem a subjektem údajů obsažených ve smlouvě a pro správu vztahu se subjektem údajů. Správce zpracovává osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, pokud tyto zájmy nejsou převáženy zájmy, právy či svobodami subjektu údajů. Správce dále zpracovává osobní údaje pro analýzu a zlepšení kvality svých služeb, pro analýzu a průzkum trhu. Správce bude využívat osobní údaje pro vytvoření relevantní propagační akce a nabídky produktů a služeb společnosti.

 

Základní účel zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny jsou plnění smlouvy a poskytování služeb, zajištění provozních činností, účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek, splnění právní povinnosti, ochrana majetku a osob a archivnictví vedené na základě zákona.

 

Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém mu byly poskytnuty ze strany subjektu údajů nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů: adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, místo narození, telefonní číslo, popisné údaje, např. číslo bankovního účtu a další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

 

Práva subjektu údajů:

Správce zpracovává osobní údaje transparentně, korektně a v souladu s GDPR. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, stejně jako další práva v případě, že se domnívá, že zpracování není v pořádku. Subjekt údajů může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, jež jsou následující:

Subjekt údajů má právo neposkytnout Správci své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje Správce subjekt údajů, že mu nebude moci poskytnout své služby.


Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Zpracovateli a příjemci osobních údajů, které spravuje Správce, jsou finanční ústavy a banky a státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností.

 

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu či využití svého práva, které je stanovené GDPR uvádí správce své kontaktní údaje, na které se může subjekt údajů obrátit.

Email:basl@rebareality.cz